آدرس:
تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ونک، برج آسمان، طبقه۴، واحد ۴۰۶

شماره های تماس :

۸۸۶۵۲۷۴۰ (۰۲۱)

۸۸۶۵۲۷۴۱ (۰۲۱)

۸۸۶۵۲۷۴۲ (۰۲۱)

۸۸۶۵۲۷۴۳ (۰۲۱)

 ارائه مشاوره راهبردی در جهت رفع
تعهدات بانکی اعم از ریالی و ارزی

قبول وکالت در دعاوی
بانکی و بازار پول

قبول وکالت در دعاوی
بورس و بازار سرمایه

قبول وکالت در دعاوی ارزی

ارائه مشاوره حقوقی و تنظیم قراردادها

مشاوره اینترنتی و ثبت نوبت

    ثبت مشخصات