صدور اجرائیه توسط بانک مازاد بر مبلغ بدهی واقعی و قانونی بدهکار، از موجبات ابطال اجراییه است!

مشاوره اینترنتی و ثبت نوبت

    ثبت مشخصات