کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی است!

مشاوره اینترنتی و ثبت نوبت

    ثبت مشخصات