ارائه مشاوره راهبردی در جهت رفع
تعهدات بانکی اعم از ریالی و ارزی

قبول وکالت در دعاوی
بانکی و بازار پول

قبول وکالت در دعاوی
بورس و بازار سرمایه

قبول وکالت در دعاوی ارزی

ارائه مشاوره حقوقی و تنظیم قراردادها

مشاوره اینترنتی و ثبت نوبت

    ثبت مشخصات

    مشاوره تلفنی حقوقی با وکیل دانیال کریمی

    مشاوره تلفنی برای سوالات شما در دعاوی حقوقی و کیفری، ملک، ارث، خانواده